Nhảy đến nội dung

Yêu Cầu Bản Sao được Chứng Thực của Hồ Sơ Ghi Danh Cử Tri

Để yêu cầu một bản sao có chứng thực cho hồ sơ bỏ phiếu của quý vị, hãy hoàn tất mẫu đơn sau, rồi in ra và gửi lại cho văn phòng của chúng tôi theo các hướng dẫn được cung cấp trong mẫu đơn đã in.

Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ cư ngụ:
Thành phố:
Zip Code:
Địa chỉ gửi thư
(nếu khác với địa chỉ cư ngụ):
 
Email (phải có để hoàn tất quy trình):